DFI´s holdning til førstehjælp tager udgangspunkt i to principper:

Det første princip lyder: ”Førstehjælp er ikke bare førstehjælp som en fysisk handling!

Dette princip betyder, at førstehjælp ikke kun handler om at være i stand til, når situationen indtræffer, at kunne yde den nødvendige førstehjælp. Det handler i ligeså høj grad om at informere og oplyse om forebyggelse af ulykker og behovet for førstehjælp herunder hvor i samfundet behovene eksisterer, blandt hvilke målgrupper etc. Det handler med andre ord om at højne den generelle bevidsthed omkring sikkerhed i hverdagen, førstehjælp og forebyggelse af ulykker, og videre gennem oplysningsarbejde dels at skabe interesse hos den enkelte for at tilegne sig konkrete førstehjælpskundskaber og dels informere om de muligheder, der eksisterer med hensyn til kurser og uddannelser indenfor førstehjælp. Den bagvedliggende intention med DFI´s oplysningsarbejde skal være at få den enkelte dansker til at reflektere over de behov for førstehjælpsviden og kundskab denne har - og kan få brug for - i sin konkrete hverdag og dernæst få denne til at søge den relevante viden og opkvalificering.

Det andet princip lyder: ”Førstehjælp skal være tilgængelig for alle!

Tilgængeligheds-princippet dækker over vigtigheden af at (den nødvendige) viden om - og i videste udstrækning muligheden for kurser i - førstehjælp skal være tilgængelig for alle. Dette indebærer dels at DFI´s oplysningsarbejde potentielt skal rette sig mod alle befolkningsgrupper og via de kanaler, der har størst gennemslagskraft, og dels at modtagerne af DFI´s information og budskaber skal holdes omkostningsfrie – DFI skal med andre ord arbejde ud fra et gratisprincip overfor den danske befolkning.