Se anerkendelse fra Dansk Førstehjælpsråd af Projekt RedLiv og af Foreningen Dansk Førsthjælps-Information's arbejde.

Dansk Førstehjælpsråd

Christiansborg
Tirsdag den 7.
December 1999

Kommisorium
  

  

Kapitel 1

Navn, geografisk område og tilblivelse

§ 1. Rådets navn er "Dansk Førstehjælpsråd", etableret den 7. december 1999.

Stk.2. Rådets geografiske område er Danmark.

Definition

§ 2. Ved førstehjælp forstås i dette kommissorium den førstehjælp, som alle bør kunne yde ved akutte sygdomme og skader, indtil mere kvalificerede hjælpere overtager ansvaret.

Kapitel 2

Formål

§3. Dansk Førstehjælpsråds formål er at virke som samabejdsorgan for organinsationer m.fl., der har opgaver inden for uddannelse i førstehjælp.

§ 4. Rådet skal arbejde for at øge kendskabet til og færdighederne i førstehjælp.

§5. Rådet varetager koordineringen og planlægningen af førstehjælpsuddannelsen, der er kompetencegivende inden for al uddannelse i redningsberedskabet.

§ 6. Rådet varetager i størst mulig udstrækning koordineringen af den kompetencegivende førstehjælpsuddannelse uden for redningsberedskabet.

Kapitel 3

Opgaver

§ 7. Rådets hovedopgaver omfatter:

 1. At arbejde for en ensartet førstehjælpsundervisning i Danmark, baseret på de nyeste lægefaglige anvisninger.
 2. At anbefale standarder for og godkendelse af instruktørernes uddannelse, herunder vedligeholdesesuddannelse.
 3. At anbefale standarder for og godkendelse af førstehjælpsundervinnigen, herunder gyldighedsperioder.
 4. At godkende førstehjælpsbeviser.
 5. At yde faglig bistand over for rådets medlemmer, som forestår uddannelse i førstehjælp.
 6. At udarbejde rådets instruktøroversigt.
  Oversigten ajourføres af sekretariatet.

§ 8. Rådet refererer til Beredskabsstyrelsen.

Stk. 2. Sekretariatet udarbejder aktivitetsplan og budget gældende for det efterfølgende kalenderår. Aktivitetsplan og budget fremlægges for Dansk Førstehjælpsråd senest den 15. oktober.

Kapitel 4

Sammensætning

§ 9. Følgende organinsationer er ved rådets nedsættelse repræsenteret i rådet:

 • Beredskabsstyrelsen 
 • ASF-Dansk Folkehjælp
 • Beredskabs-Forbundet
 • Røde Kors
 • Falck Redningskorps
 • Foreningen af Kommuniale Beredskabschefer

Stk. 2. Hver organinsation deltager med én repræsentant i rådet. Beredskabsstyrelsen varetager formandsposten. Næstformand vælges for ét år ad gangen. Valget finder sted ved årets første møde. Sekretariatsfunktionen varetages af Beredskabsstyrelsen.

Stk. 3. Hvert medlem kan have en personlig stedfortræder.

Stk. 4. Rådet kan beslutte at optager organisationer, der varetager opgaver i tilknytning til rådets formål, som medlemmer af rådet. Optagelse af nye organisationer kræver godkendelse af et flertal af rådets medlemmer.

Stk. 5. Eksklusion af et medlem sker, når mindst 2/3 af melemmerne er til stede. Ved uenighed i rådet træffes afgørelse ved simpelt flertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Stk. 7. Udmeldelse af rådet skal meddeles skriftligt til formanden. Formanden orienterer rådets medlemmer om udmeldelse på det førstkommende møde.

Kapitel 5

Underudvalg

§ 10. Under Dansk Førstehjælpsråd kan der etableres underudvalg, eksempelvis et lægefagligt-, et pædagogisk- og et informations- og kampagneudvalg. Rådet udpeger udvalgenes formænd og godkender kommisoriet for udvalgene.

Kapitel 6

Møder

§ 11. Dansk Førsthjælpsråd afholder møder efter behov, dog mindst 2 møder om året. Møderne afvikles på skift hos de organisationer, der er repræsenteret i rådet.

Kapitel 7

Ændring af kommisoriet

§ 12. Ændring af kommissoriet, herunder eventuel opløsning af rådet, kan kun vedtages, når mindst 2/3 af rådets medlemmer stemmer herfor.

Kapitel 8

Ikrafttræden

Dette kommisorium træder i kraft den 7. december 1999.

Sidens top | Tilbage til intro

 
Se anerkendelse fra Dansk Førstehjælpsråd af Projekt RedLiv og af Foreningen Dansk Førsthjælps-Information's arbejde.