Ulykker i Danmark - statistisk set...

Ulykker, ulykkestyper og statistik
Der registreres ca. 650.000 ulykker* om året på de danske skadestuer. Ulykkerne kan overordnet kategoriseres indenfor 3 områder: "fritid/hjemme", "arbejde" og "trafik", hvor det første og sidste område tilsammen udgør 84% af det samlede antal ulykker.

Ulykker på fritids-/hjemmeområdet
Langt de fleste ulykker sker på fritids-/hjemmeområdet, som tegner sig for 74% af ulykkerne eller i tal ca. 481.000.
40% - eller i tal ca. 247.000 - sker i bolig- og haveområder. De hyppigst forekommende ulykker sker ved snublen, falden eller gliden i hjemmet, eller ved aktiviteter, der medfører slag, stød, klemning, snit og stik.
Næststørste andel af ulykker indenfor fritids-/hjemmeområdet, svarende til 20% af alle typer ulykker - eller i tal ca. 130.000 - udgøres af ulykker/skader forbundet med sports- og idrætsudøvelse. De hyppigste ulykker/skader opstår ved slag og stød, 52%, og ved akut overbelastning, 26%. Overvejende er det aldersgruppen de 10-24 årige, som her rammes af de fleste ulykker; gruppen udgør 50% - eller i tal ca. 65.000 - af alle sportsskader/ulykker.

For blot at nævne nogle at de typiske ulykker på fritids-/hjemmeområdet skal her oplyses at åbne sår årligt udgør ca. 154.000 tilfælde, knoglebrud står for 103.000 tilfælde, 11.100 personer bliver forgiftet og forbrænding hænder ca. 9.100 gange. Børn udsættes for især snitsår, flænger, diverse knoglebrud, forgiftning, kvælning og forbrænding!

Ulykker i trafikken
Ulykker i trafikken udgør 10% - eller i tal ca. 65.000 - af den samlede ulykkesregistrering i Danmark. De mest udsatte og skaderamte i forbindelse med trafikuheld er cyklister, som udgør 50% - eller i tal ca. 37.500 - af det samlede antal. Det er hyppigst de yngre cyklister, der kommer til skade i trafikken. Aldersgrupperne 15-19 år og 20-24 år er involveret i 30% - eller i tal ca. 11.250 - af det samlede antal tilskadekomne cyklister. Den næststørste gruppe af ulykkesramte i trafikken er tilskadekomne i personbil. Denne gruppe udgør 26% - eller i tal ca. 17.400 - af det samlede antal trafikulykker. Yngre mænd udgør den største del af de tilskadekomne. Mænd i alderen 20-34 år udgør 30% - eller i tal ca. 5.800 - af det samlede antal tilskadekomne.
En mindre - især indenfor de seneste 6 år - hastigt voksende gruppe af tilskadekomne i transportområder såsom fortov og cykelsti, er rulleskøjteløberne. Denne gruppe tegner sig for 10% - eller i tal ca. 6.500 - af det samlede antal tilskadekomne i trafikken. 50% - i tal ca. 3.250 - af denne gruppe udgøres af børn og unge i alderen 4-9 år og 10-14 år.

Vurderinger
Med udgangspunkt i antallet af ulykker på hjemme-/fritidsområdet, vurderes det, at der er et stort behov for oplysning, der går på bevidstheden om den almindelige sikkerhed i hverdagen. Oplysningen bør overvejende have et forebyggende sigte og omhandle de hyppigst forekommende ulykkestyper, beskrivelser af ulykkesmønstre og ulykkesårsager.
På baggrund af tallene gældende trafikulykker, vurderes det, at der er et stort behov for oplysning omkring sikkerhed i trafikken. Denne bør have et forebyggende sigte og rettes mod specielt de yngre målgrupper. Desuden er der behov for oplysning om den vigtige førstehjælpsindsats ved trafikuheld, da disse uheld ofte kan medføre bevidstløshed og tab af den tilskadekomnes kredsløbsfunktioner (læs; åndedrættet og blodkredsløbet).
Fælles for både fritids-/hjemme- og trafikulykker er det, at der som regel altid er en overlapning af de forskellige skader. Ved en førstehjælpsindsats vil man kunne formindske skadens omfang og hermed konsekvenser samt i bedste fald redde liv.

Note
Det oplyses fra såvel Ulykkes Analyse Gruppen som Center for Ulykkesforskning, at landets skadestuer kun ser en vis andel af det samlede antal ulykker på landsplan. Dette kan skyldes mindst to faktorer. Den ene er, at der ikke er et register over tilskadekomne som efter en ulykke - i stedet for at tage på skadestuen - henvender sig til egen læge, tandlæge, fysioterapeut, kiropraktor etc. Den anden faktor skyldes "bortfaldsproblematikken". Denne problematik handler om de kriterier den enkelte skadestue har i forbindelse med registrering af en tilskadekommen - en ulykkes hændelsesrækkefølge skal i tilfældet Odense Universitetshospital overholde specifikke kriterier for at blive registreret.

* Tallet, 650.000 ulykker, tager udgangspunkt i skadestue-registreringen ved Odense Universitetshospital, Ulykkes Analyse Gruppen 1998, og skaderegistreringen ved Center for Ulykkesforskning under Statens Institut for Folkesundhed 1999. Sidstnævnte udgøres af tal fra skadestuer på sygehusene i Glostrup, Herlev, Frederikssund, Randers og Esbjerg. De nationale beregninger er baseret på en faktor 20-opregning af tallene fra Ulykkes Analyse Gruppen og en faktor 7-opregning af tallene fra Center for Ulykkesforskning. Ved sammenligning af de to instansers tal, er der 100% sammenfald i den overordnede ulykkesregistrering indenfor de tre hovedområder: fritids-/hjemme-, arbejds- og trafikulykker. Det vurderes at de to kilder udgør et godt grundlag for de totale nationale beregninger.